Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

lucanus
lucanus
9165 bcc3 500

October 22 2016

lucanus
2790 cba6
Reposted fromGIFer GIFer viakrzysk krzysk
lucanus
Reposted fromtgs tgs viaExfeletes Exfeletes
lucanus
lucanus
2842 a04c
Reposted frompablafiorella pablafiorella viaKerisha Kerisha
lucanus

October 21 2016

lucanus
0668 17d1 500
lucanus
9827 b808 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakartoNik kartoNik
lucanus
Zadaliśmy Prezydentowi Kielc kilka pytań na temat sztandarowej koncepcji rozwoju miasta. Koncepcji, która jest podstawą rozwoju naszych Kielc. Wizji, która ma zapewnić Kielcom rozwój, kielczanom pracę, a miastu rozpoznawalność na całym świecie. To, co za chwilę przeczytacie, nas, w stowarzyszeniu, dosłownie powaliło. Gdyby nie to, że to autentyczny dokument (zamieszczamy go w wersji JPG), uznalibyśmy to za żart w stylu senegalskiego inwestora i to robiony przez Scyzoryk się Otwiera...
lucanus
Reposted fromcarfreitag carfreitag viabudas budas
lucanus
2451 7fb3 500
Reposted fromblkid blkid viabudas budas
lucanus
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viapl pl
lucanus
Reposted fromDennkost Dennkost viabudas budas
lucanus
6015 8992 500
Reposted fromvs vs viabudas budas
lucanus
8921 2804
Reposted fromIrishlad70 Irishlad70 viamichalkoziol michalkoziol

October 19 2016

lucanus
0937 174c 500
Reposted fromgrutas grutas viagadula92 gadula92
lucanus
lucanus
Reposted fromFlau Flau viaparachute parachute
lucanus
2205 bc6d
Reposted fromsargon sargon viaradaetyki radaetyki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl